Millcreek Wind i Stigared AB

Genomförda samråd samt dokument hittar du nedan.
Saknar du något eller behöver du kompletterande information, kontakta oss.

Millcreek Wind i Stigared AB
Jacob Falkman
Trollsjövägen 167
167 33 Bjärred
Telefon: 0709-42 66 15
E-post: jacob@pomforetagen.se 

Samråd 2013, 14 November
Till höger hittar du samrådsunderlag samt inbjudan

Samråd 2016, 15 Augusti
Till höger hittar du samrådsunderlag samt inbjudan

Samråd 2017, 25 Januari
Till höger hittar du samrådsunderlag samt inbjudan.
Samråd sker i Gullereds bygdegård 2017-01-25, kl 15-19

Annons förtydligande 2017, 25-26 April i Ulricemns-Borås samt Transå tidning

Millcreek Wind i Stigared AB önskar förtydliga att bolaget samråder om att placera vindkraftverk med tillhörande utrustning i det område som anges i fig. 5 i samrådsunder-laget daterat den 25 januari 2017.
Vindkraftverk kan komma att placeras inom 150m från de verkspositioner som redovisas i kartan eller inom de områden som är markerade med rosa färg.
Beroende på den slutliga placeringen av vindkraftverken kan det bli aktuell att dra vägar på andra sätt än som anges i kartan. Samrådsunderlaget finns på bolagets hemsida www.millcreekwind.se.
Samrådsunderlaget kan också rekvireras av Jacob Falkman på tel 070-42 66 15eller jacob@pomforetagen.se
Ev synpunkter före den 15 maj. Mail, tfn ellerTrollsjövägen 167 – 237 33 Bjärred.

Notis: I bilden till höger gäller det blå området som vindkraftsområde.

Historik

Projekt Stigared har drivits under flera års tid och befinner sig nu i den sista fasen innan tillståndsansökan lämnas in. En förnyad samrådsprocess genomförs nu till följd av att projektets utformning samt angivna mått för torn och rotordiameter har förändrats. Nedan beskrivs kortfattat de aktiviteter som har genomförts i projektet:
25-26 April 2017
Annons i Ulricehamn-Borås tidning den 25 April samt Tranås tidning den 26 April. Förtydligande kring möjlighet att flytta och placera vindkraftverk inom vindkraftområde illusterades.

25 Januari 2017
Samråd med allmänheten och särskilt berörda. Förtydliga totalhöjd och ta bort begränsing i rotordiameter. Vindkraftområde samt möjligheter att bygga med lyftförlagd kabel.

15 Augusti 2016
Ett samråd med allmänheten och särskilt berörda genomfördes 15 Augusti 2016 i Gullereds bygdegård. Samrådet hölls med 8 verk samt en totalhöjd av maximalt 240 m. Till samrådet kom c.a 35 personer.

14 Maj 2014
Ett samråd med myndigheter (kommun och Länsstyrelse) hölls den 14 maj 2014 i Ulricehamn. Vid samrådet lyftes specifikt frågor om våtmarker och hydrologi, landskapsbild, ljud och kumulativa effekter. Deltagarna gjorde även ett besök på platsen. Samrådet hölls för 9 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 200 meter.

14 November 2013
Ett samråd med allmänhet och särskilt berörda hölls den 14 november 2013 i Gullereds bygdegård. Drygt 40 personer deltog på samrådet och ett 20-tal synpunkter inkom. Synpunkterna gällde bland annat oro för störningar på djurliv och natur, missnöje med vilka markägare som erbjuds ersättning samt oro för en försämrad livsmiljö. Samrådet hölls för 9 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 170 meter.

Remisser
2017-05-04
Nytt samråd samt remissutskick till PTS, Försvaret samt Svenska kraftnät har skickats ut gällande vindkraftområde samt ny totalhöjd 240 m.

Remissutskick till teleoperatörer, flygplatser försvarsmakten m.fl. har gjorts i flera omgångar under projektets gång, på upp till 210 meters totalhöjd. Efter justeringar av utformningen har samtliga remissinstanser godkänt vindkraftsprojektet. Slutgiltiga remisser har skickats på 240 meters totalhöjd och insamling av yttranden pågår.

Inventeringar
Ett flertal utredningar har genomförts i projektområdet under 2013-2015. Inventeringar har gjorts med avseende på arkeologi, fladdermöss, fåglar och naturvärden. Naturvärdesinventeringen har kompletterats efter justering av vindkraftverkens positioner.

Vindmätning
Vindmätning har genomförts med SODAR i området under två perioder. Vid SODAR-mätning används ljudimpulser för att mäta vindhastigheten i luftskikt upp till 200 meter. Utvärdering av vinddata och upprättande av produktionsberäkningar pågår.

SLS-beräkning
Under våren och sommaren 2016 har en SLS-beräkning genomförts i samarbete med Vattenfalls projekt Boarp. Beräkningen syftar till att fördela ljudpåverkan mellan de två projekten på ett sådant sätt att samtliga bostäder garanteras en maximal ljudnivå på 40 dB. SLS-beräkningen kommer att ligga till grund för mindre justeringar av turbinpositionerna i den södra delen av parken i det fall båda projekten byggs.
Ändring av totalhöjd

Totalhöjd
Inför föreliggande samråd har Bolaget valt att öka totalhöjden i projektet till 240 meter. Detta har flera orsaker. Vindkraftsprojekt Boarp som är beläget precis väster om Stigareds projektområde har under våren 2016 samrått för en totalhöjd på 240 meter. Ur landskapssynpunkt finns det goda skäl att synkronisera projekten. Vindkraftsparkerna kommer att upplevas som betydligt mer enhetliga om verken har ungefär samma proportioner.
Att samråd och tillståndsansökan genomförs för en totalhöjd om 240 meter betyder inte per automatik att vindkraftverk i denna höjd kommer att byggas. Vindkraftverk i denna storlek finns idag inte på marknaden, men den historiska teknikutvecklingen visar att vindkraftverken ständigt blir större och effektivare och det ligger därför i Bolagets intresse att ta höjd för framtida teknikutveckling. På detta sätt möjliggörs ett så effektivt utnyttjande av marken som möjligt, med maximal elproduktion per ytenhet. Samtidigt möjliggörs utnyttjande av, vid byggtillfället, bästa möjliga teknik.

Översiktkarta med utpekat vindkraftsområden enligt Ulricehamns vindbruksplan.